logo
webdesign
Komplexní tvorbou webových prezentací
webhosting
Spolehlivý webhosting s dostatečným prostorem pro data i e-maily
foto-video
Zajistíme realizaci fotografických, video a audiovizuálních projektů

Všeobecné obchodní podmínky poskytování hostingových služeb

 1. Poskytovatel bude poskytovat uživateli služby v oblasti webhostingu, zejména zajistí pro uživatele zřízení a provoz virtuálního serveru s přístupem do počítačové sítě internet a registraci a provoz domény. Provozem virtuálního serveru se rozumí zajištění přenosu dat do sítě internet pod protokoly HTTP a HTTPS a zřízení a provoz e-mailových služeb.
 2. Uživatel za služby poskytované poskytovatelem zaplatí sjednanou cenu a dále poskytne poskytovateli potřebnou součinnost.
 3. Poskytovatel neodpovídá za porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu a jiných práv chráněných obecně závaznými právními předpisy, kterého se dopustí uživatel užíváním názvu domény nebo užíváním názvu adresáře, které jsou již chráněny jako obchodní jméno, jako ochranná známka nebo jiným způsobem chráněny.
 4. Poskytovatel zajistí nepřetržitý provoz domény uživatele, tj. zajistí přístup účastníků sítě internet k www stránkám uživatele, přístup uživatele k jeho e-mailovým schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek prostřednictvím administrativního rozhraní (je-li toto součástí vybraného produktu).
 5. Poskytovatel neodpovídá za závady a škody vzniklé v důsledku nesprávné obsluhy správce systému uživatele nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu internetu. Poskytovatel neodpovídá za přerušení poskytování služeb v případě vyšší moci, v případě poruchy na zařízení dodavatelů energií a služeb (el. Energie, telekomunikační spojení atd.) a v případě neoprávněného zásahu třetích osob do provozu virtuálního serveru.
 6. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit provoz serveru, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb . Je-li to možné, informuje poskytovatel uživatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení provozu serveru s dostatečným předstihem. Je-li provoz serveru přerušen na déle než 1 den v důsledku závady zaviněné poskytovatelem, snižuje se odměna poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu.
 7. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb uživatele, a jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo uživateli způsobit škodu - zejména se poskytovatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů uživatele. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do obsahu dat vytvořených a uchovávaných uživatelem a nahlížet do elektronické pošty uživatele. Ustanovení předchozích vět se nevztahuje na případy, kdy má poskytovatel opačnou povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem. V případech nutných zásahů do dat uživatele je poskytovatel povinen provedení zásahu neprodleně oznámit uživateli.
 8. Uživatel nebude server zatěžovat nefunkčními skripty či jinak bránit funkcím serveru. Uživatel nebude provozovat skripty, které by mohly jakkoli poškodit poskytovatele či třetí osobu. Poskytovatel je oprávněn přerušit provoz takových skriptů a programů.
 9. Uživatel odpovídá za informace a materiály, které uchovává, prezentuje nebo přenáší prostřednictvím serveru. Uživatel nezneužije služby poskytovatele k uchovávání, prezentaci nebo přenosům informací, které by ohrožovaly bezpečnost státu, jiný veřejný zájem nebo by byly jinak v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Rovněž odkazy (link) na takové informace a materiály jsou zakázány.
 10. Uživatel není oprávněn prostřednictvím svého SMTP účtu provozovaného v rámci provozu serveru rozesílat třetím stranám nevyžádané informace, nevyžádanou hromadnou poštu ("spam") nebo provádět jinou činnost, kterou by třetí strany jinak obtěžoval a narušoval jejich práva.
 11. Uživatel bere na vědomí a bude respektovat, že je na serveru zakázáno: publikovat obsah, který není v souladu s právním řádem České republiky. Tím se rozumí zejména pornografie, warez, nelegální hudba, obsah podporující diskriminaci, rasismus či jiné formy útisku člověka. Publikovat materiál porušující autorská práva nebo dokonce ohrožující jméno provozovatele služby. Využívat prostor určený pro vlastní prezentaci jako skladiště souborů určených ke stažení, z jiných serverů rozesílat nevyžádané reklamní maily (spamy), které by odkazovaly na stránky tohoto serveru, provádět na serveru operace nepovolené či neschválené provozovatelem.
 12. Provozovatel serveru nenese žádnou odpovědnost za finanční či jinou újmu způsobenou nefunkčností nebo funkčností služeb a provozem prezentace.
 13. Poskytovatel je oprávněn bez nároku na náhradu přerušit provoz serveru nebo zastavit přístup k SMTP účtu, poruší-li uživatel některé z ustanovení nebo nezdrží-li se závadné činnosti do 3 dnů po obdržení písemné či ústní výzvy poskytovatele na odstranění závadného stavu. Uživatel odpovídá za škodu vzniklou poskytovateli i třetím osobám v důsledku porušení uvedených ustanovení.
 14. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit existenci prezentace na serveru ,pokud by byli jakýmkoliv způsobem v rozporu s právním řádem České republiky nebo těmito podmínkami.
 15. Cena za zajištění provozu virtuálního serveru se platí dle zvoleného platebního modelu ročně dopředu. Uživatel uhradí cenu převodem na účet poskytovatele, oproti vystaveným výzvám k platbě, znějícím na plnou částku ceny, přičemž první výzva k platbě bude vystavena do 7 dnů od uzavření smlouvy (od objednávky učiněné uživatelem). Řádné účetní doklady budou vystaveny vždy po zaplacení výzvy k platbě.
 16. Pro případ prodlení uživatele s úhradou částek dle předchozího bodu je uživatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den odepsání částky z účtu plátce ve prospěch poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti. Je-li uživatel v prodlení s platbou ceny nebo její části déle než 15 dní, je poskytovatel oprávněn ukončit provoz serveru a poskytování souvisejících služeb.
 17. Do doby připsání platby na účet nebude daná prezentace zprovozněna.
 18. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze systému hostingy, které nebudou uhrazeny do 30 dnů od zaslání závazné objednávky k úhradě.
 19. O prodloužení služeb na další rok bude klient informován s měsíčním předstihem.
 20. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat prezentace, které nebudou uhrazeny do 30 dnů po skončení jejich platnosti.
 21. Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat prezentace, které budou v rozporu s obchodními podmínkami, dobrými mravy a zákonem.
 22. Změna obchodních podmínek a provozu serveru je vyhrazena.

V Praze dne: 1.1. 2008